logo
logo
/c: X C? N?m - Huy?n B? Tr?ch - T?nh Qu?ng Bnh. Tel: 052 675 234 - 052 678 457 Email: tranngocanso2qb@gmail.com

Nhóm Tin
Họ tên: Nông Văn Tùng
Chức vụ: TPCM


Điện thoại: 0975603500
Email: nongvantung@thpt-so2botrach-quangbinh.edu.vn
New Page 1

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Nông Văn Tùng

 

Ngày sinh:           03/07/1982

Quê quán:            Cảnh Tiên - Trùng Khánh – Cao Bằng

Trình độ đào tạo: ĐHSP Tin học

Năm vào ngành:  2006

Điện thoại:           0975603500

Email: nongvantung2010@gmail.com,

                                                    nongvantung@thpt-so2botrach-quangbinh.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

Ngày sinh:           1983

Quê quán:            Bố Trạch - Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Tin học

Năm vào ngành:  2007

Email: nguyenthithuhang@thpt-so2botrach-quangbinh.edu.vn

Nguyễn Thị Kim

 

Ngày sinh:           13/05/1985

Quê quán:            Bố Trạch - Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHKH Tin học

Năm vào ngành:  2008

Email: nguyenthikim@thpt-so2botrach-quangbinh.edu.vn